Algemene Voorwaarden Rots van Leeuwen BV

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Rots van Leeuwen (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 2 – Verplichting
2.1 Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie (waaronder de persoonsgegevens zoals bepaald in de AVG).
2.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 3 – Offertes
3.1 Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen.
3.2 De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, stelt Opdrachtgever aan werknemers van Opdrachtnemer kosteloos een werkruimte en noodzakelijke middelen beschikbaar op de locatie waar het werk uitgevoerd dient te worden. De werkruimte dient te voldoen aan de huidige (wettelijke) veiligheidseisen.

Artikel 5 – Contractsduur en Uitvoeringstermijn
5.1 In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

Artikel 6 – Honorarium
6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
6.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.
6.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.
8.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5 Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
9.2 Indien een klacht gegrond blijkt, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10 – Opzegtermijn
10.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de in de Overeenkomst bepaalde opzegtermijn.
10.2 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.
10.3 Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest Opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor de reeds verrichtte Werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.
11.2 In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade, of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.
11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en van ieder ander wiens hulp Opdrachtnemer inroept bij de uitvoering van de Werkzaamheden.
11.5 De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart. . De opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

Artikel 12 – Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.
12.2 In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.
12.3 In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst jegens Opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 13 – Vrijwaringen
13.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
13.2 Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom
14.1 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
14.2 Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 – Geheimhouding
15.1 Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 16 – Beëindiging
16.1 Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien één of meerdere onderstaande omstandigheden van toepassing zijn:
a. Opdrachtgever wordt in staat van faillissement verklaard;
b. Voor Opdrachtgever is surséance van betaling aangevraagd;
c. Opdrachtgever gaat over tot liquidatie van zijn bedrijf;
d. Opdrachtgever wordt onder curatele gesteld of is overleden;
e. Opdrachtgever voldoet jegens de Opdrachtnemer niet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.
16.2 Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.
16.3 Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 16.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

Artikel 17 – Overdracht en plichten
17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2020.
18.2 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
18.3 De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 77196805.

 

 

 

 

 

 

Aanvullende Voorwaarden

Rots Recruitment

Rots van Leeuwen BV

 

 

 

 

 

Inhoud

 

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 3: Overeenstemming

Artikel 4: Honorarium

Artikel 5: Betaling

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Artikel 7: Geheimhoudingsplicht

Artikel 8: Einde dienstverband van Kandidaat / Coulanceregeling

Artikel 9: Persoonsgegevens / Gegevensbescherming

Artikel 10: Voortdurende verplichtingen

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1: Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

 

 

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen en toepasselijke voorwaarden

1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte(aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het verrichten van diensten door Rots van Leeuwen b.v., alsmede alle aan haar gelieerde bedrijven (hierna te noemen: Opdrachtnemer) uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, meer specifiek de bemiddelingsovereenkomst, met haar wederpartij (hierna te noemen: Opdrachtgever) en voorts op alle rechtsbetrekkingen uit die overeenkomsten voortvloeiende, alsmede op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

 

1.2     In deze Aanvulende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: –

  • Kandidaat: de natuurlijk persoon die door Opdrachtnemer is geworven en geselecteerd om een vacature bij Opdrachtgever in te vullen.
  • Bruto Jaarsalaris: het salaris van en kandidaat op basis van een volledig jaar en voltijd dienstverband (veertig uur) in het eerste dienstjaar bij Opdrachtgever. Onder dit bruto jaarsalaris wordt mede verstaan een (eventuele) dertiende maand, vakantiegeld, vakantietoeslagen, bonussen/commissieloon (on-target earnings/OTE), mobiliteitsbudget (auto/reiskostenvergoedingen, verhuisvergoedingen, alle overige bijbehorende primaire en secundaire voorwaarden en voordelen, die tussen de Kandidaat en Opdrachtgever worden overeengekomen. Een door Opdrachtgever ter beschikking gestelde auto wordt in dit verband gelijk gesteld aan negenduizend euro bruto jaarsalaris.
  • Introductie: de presentatie van de gegevens van de Kandidaat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Hierbij doet niet ter zake dat Kandidaat daarvoor door een andere partij ooit is voorgesteld of Opdrachtgever de Kandidaat reeds kent.
  • Overeenstemming: overeenstemming tussen Kandidaat en Opdrachtgever over het invullen van een tijdelijk of vast dienstverband, dan wel over het sluiten van een overeenkomst inzake het verrichten van diensten in de breedste zin des woords voor Opdrachtgever.
  • Overeenkomst: de (bemiddelings)overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
  • “On hold” zetten van een opdracht: het door Opdrachtgever op enigerlei wijze opschorten van de uitvoering van de (bemiddelings)overeenkomst met Opdrachtnemer.
  • Alle in deze algemene voorwaarden alsmede in offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer genoemde bedragen zijn exclusief BTW

 

1.3     Van deze Aanvulende Voorwaarden afwijkende bedingen – waaronder eventueel ook de algemene en bijzondere (levering)voorwaarden van Opdrachtgever – gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.

1.4     Deze algemene voorwaarden zijn door Opdrachtnemer gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder het KvK dossiernummer en worden beschikbaar gesteld op de website van Opdrachtnemer en worden, voor zover zij niet reeds ter hand zijn gesteld, op eerste verzoek aan Opdrachtgever toegezonden.

1.5     Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Aanvulende Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving van die wijziging aan Opdrachtgever of Kandidaat. De kennisgeving is vormvrij. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft elke partij het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging intreedt.

1.6.    Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

1.7     De Overeenkomst wordt alleen aangegaan onder de voorwaarde van exclusiviteit, wanneer partijen dit specifiek overeenkomen, hetgeen door Opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd. Indien partijen exclusiviteit overeenkomen en Opdrachtgever in strijd handelt met de overeengekomen exclusiviteit is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan het minimumhonorarium als genoemd in artikel vier van deze voorwaarden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de daadwerkelijk door haar geleden en te lijden schade vergoed te krijgen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1     De wijze van verstrekking van de opdracht door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het verrichten van diensten is vormvrij. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht tot dienstverlening van Opdrachtgever door Opdrachtnemer, dan wel aanvaarding van het aanbod tot dienstverlening van Opdrachtnemer door Opdrachtgever.

2.2     Opdrachtnemer is na totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd naam en/of logo van Opdrachtgever te gebruiken ter ondersteuning van de uitvoering van de diensten en promotie van Opdrachtnemer.

2.3     Indien Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst met Opdrachtnemer de door haar verstrekte opdracht, dan wel een te vervullen vacature alsnog intrekt, dan wel de opdracht of de invulling van een vacature voor een periode langer dan vier weken ‘on hold’ zet, het functieprofiel fundamenteel wijzigt of een vacature met een bij Opdrachtgever reeds in dienst zijnde interne kandidaat invult, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer per ingetrokken opdracht of vacature een cancellation fee verschuldigd van een bedrag groot gelijk aan de helft van het minimumhonorarium als genoemde in artikel vier van deze voorwaarden.

 

Artikel 3 – Overeenstemming

3.1     Indien tussen Opdrachtgever, alsmede alle aan hem/haar op enigerlei wijze gelieerde bedrijven, en de door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat binnen één jaar na de eerste Introductie Overeenstemming bestaat, is Opdrachtgever verplicht hiervan binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de Overeenstemming schriftelijk mededeling te doen aan Opdrachtnemer, onder toezending van de voorwaarden van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, vervalt elk recht op de coulanceregeling, zoals omschreven in artikel acht van deze algemene leveringsvoorwaarden. Voor de vraag of er Overeenstemming bestaat, is het niet van belang of de totstandkoming van een (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Kandidaat afhankelijk is gesteld van het goed volbrengen van een proeftijd, dan wel dat de voorgestelde Kandidaat een andere vacature invult, dan waarvoor hij of zij door Opdrachtnemer is geïntroduceerd.

3.2.    Eveneens is sprake van Overeenstemming, indien een vacature, na het bereiken van Overeenstemming, alsnog komt te vervallen.

3.3     Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen na het bereiken van Overeenstemming schriftelijk in kennis stelt van de invulling van de Overeenstemming, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van een bedrag groot € 10.000,-, onverlet het recht van Opdrachtnemer een honorarium conform artikel vier, dan wel artikel 3.4 te factureren aan Opdrachtgever.

3.4     Indien Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van een schriftelijk verzoek hiertoe zijdens Opdrachtnemer overgaat tot toezending van het arbeidscontract en de salarisgegevens, inhoudende het Bruto Jaarsalaris van de betreffende Kandidaat, teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het door Opdrachtgever verschuldigde honorarium -conform artikel 4 van deze algemene leveringsvoorwaarden- (alsnog) in rekening te brengen bij Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd een honorarium in rekening te brengen op basis van bij haar bekende informatie, danwel is opdrachtgever een gefixeerd honorarium verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 35.000,-.

3.5.    Het is Opdrachtgever tijdens en tot twee (2) jaar na het einde van de Overeenkomst niet toegestaan werknemers van Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst bij Opdrachtgever aan te bieden en/of een aanbod te doen tot het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtgever in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Met werknemers wordt bedoeld werknemers die op dat moment in dienst zijn van Opdrachtnemer of daar korter dan twaalf maanden daarvoor in dienst zijn geweest. Bij overtreding van dit verbod c.q. hetgeen is bepaald in dit artikel is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd aan Opdrachtnemer van een bedrag groot € 50.000,- ongeacht het recht van Opdrachtnemer de door haar geleden en te lijden schade te vorderen van Opdrachtgever en ongeacht het recht van Opdrachtnemer nakoming te vorderen van hetgeen is bepaald in dit artikel.

 

Artikel 4 – Honorarium

4.1     Op het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat is Opdrachtgever een honorarium over het Bruto Jaarsalaris van de desbetreffende Kandidaat verschuldigd aan Opdrachtnemer, conform het tarief zoals omschreven in artikel 4.2, waarbij een minimumhonorarium geldt van een bedrag groot €15.000.-.

4.2     Het honorarium bedraagt 25% van het bruto jaarsalaris, zoals opgenomen in artikel 1.2.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1     Het honorarium, zoals opgetekend in artikel 4 van deze voorwaarden, wordt in rekening gebracht door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever met als factuurdatum het moment van Overeenstemming tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.

5.2     Indien Opdrachtgever voorafgaand aan Overeenkomst schriftelijk heeft aangegeven met een inkooporder te willen werken verbindt Opdrachtgever zich ertoe om binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag van de moment dat Opdrachtgever en Kandidaat Overeenstemming hebben aan Opdrachtnemer een inkooporder te verstrekken. Indien Opdrachtgever nalaat binnen voornoemde termijn de inkooporder te verstrekken, staat het Opdrachtnemer vrij het honorarium in rekening te brengen zonder een begeleidende inkooporder.

5.3     Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de dan geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

5.4     Partijen kunnen afwijkende betalingsafspraken maken, in die zin dat Opdrachtgever in het kader van de door hem verstrekte opdracht een Shortlist fee of Retainer fee verschuldigd is, welke betalingsafspraken schriftelijk worden bevestigd en waarvoor een afwijkende betalingstermijn kan gelden.

5.5     Indien Opdrachtgever niet binnen vijf kalenderdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met (de inhoud van) de factuur.

5.6     Betaling kan slechts geschieden middels bijschrijving van de girale betaling op het bankrekeningnummer van Opdrachtnemer, zoals vermeld op de factuur.

5.7     Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals hierboven in artikel 5.3 en/of bevestigd in een opdrachtbevestiging heeft Opdrachtgever geen recht (meer) op de coulanceregeling, zoals omschreven in artikel 8.1 van deze Aanvulende Voorwaarden. Tevens zijn in het geval van overschrijding van de betalingstermijn alle (eventuele) overige openstaande facturen/tegoeden en nog te verzenden facturen in het geheel direct opeisbaar. Indien van de standaard Honorarium, Betaling en/of Coulance Regeling zoals hier in respectievelijk artikel 4, 5 en 8 omschreven wordt afgeweken, heeft Opdrachtgever nog slechts recht op terugbetaling van de helft van het standaard coulance bedrag.

5.8     Bij gebreke van stipte en volledige betaling door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever verplicht alle bij de inning van de vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan de Opdrachtnemer, waarbij de buitengerechtelijke kosten tenminste 15% van het achterstallige bedrag zullen bedragen.

5.9     Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan ook als Opdrachtgever bij de betaling expliciet vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1     Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die is of wordt veroorzaakt door een Kandidaat. Opdrachtgever dient zelf te controleren of de Kandidaat geschikt is voor de functie, de vereiste ervaring heeft en over eventueel benodigde diploma’s, (werk)vergunningen, VAR/registratie-verklaringen en/of overige gevraagde documenten/certificaten beschikt. Copy diploma en referentiecheck kunnen na schriftelijke aanvraag gedaan worden onder de voorwaarden zoals benoemd in artikel 1.3. Opdrachtnemer is nimmer partij in de overeenkomst tussen Opdrachtgever en een Kandidaat.

6.2     Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

6.3     Voorts komt niet voor vergoeding in aanmerking: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst en inkomensschade.

6.4     In geval Opdrachtgever ondanks hetgeen hierboven in de artikelleden 6.1-6.3 is bepaald, een deugdelijke grond voor een aanspraak jegens Opdrachtnemer meent te hebben, dient eerstgenoemde deze beweerdelijk aanspraak onverwijld met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer in ieder geval een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade is ontstaan en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn.

6.5     Onverminderd het hierboven in artikelleden 6.1- 6.3 bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de (dekking onder de) door Opdrachtnemer gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.

6.6     Indien, om wat voor reden dan ook, door de in artikel 6.5 genoemde verzekeraar niet wordt uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de aan Opdrachtnemer in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens voor haar verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot € 10.000,-.

 

Artikel 7 – Geheimhoudingsplicht

7.1     Op Opdrachtgever rust een geheimhoudingsplicht voor wat betreft de informatie over Kandidaten. Alle informatie (in de ruimste zin des woords) over Kandidaten is strikt vertrouwelijk en mag door opdrachtgever niet kenbaar worden gemaakt aan derden.

7.2     In geval vertrouwelijke informatie over een Kandidaat door Opdrachtgever wordt doorgegeven aan een derde en dit resulteert in een (arbeids)overeenkomst tussen die betreffende derde en de Kandidaat, dan is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer van 35% van het Bruto Jaarsalaris van de Kandidaat in zijn eerste dienstjaar bij zijn nieuwe werkgever.

 

Artikel 8 – Einde arbeidsovereenkomst van Kandidaat / Coulanceregeling

8.1     Indien een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat binnen acht weken na aanvang eindigt, omdat Kandidaat zelf stopt of Opdrachtgever de overeenkomst met Kandidaat in deze periode opzegt of laat ontbinden, met als reden dat de Kandidaat niet naar behoren functioneert, hetgeen door Opdrachtgever dient te worden onderbouwd met relevante stukken, zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond van de coulanceregeling 50% van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen bij beëindiging in de eerste vier weken, na ontvangst van alle relevante stukken en goedkeuring door directie van Opdrachtnemer. Eindigt de arbeidsovereenkomst in de laatste 4 weken zal opdrachtnemer een gedeelte van het reeds ontvangen honorarium terugbetalen, overeenkomend met 12,5% van de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte vergoeding, zulks voor iedere kalenderweek dat Kandidaat niet in dienst is geweest gedurende de periode van acht weken na aanvang van het dienstverband van Kandidaat. Deze coulanceregeling geldt niet, indien het niet naar behoren functioneren van de Kandidaat of de reden van het stoppen van de Kandidaat verwijtbaar is aan Opdrachtgever.

8.2     Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer van het in artikellid 8.1 bepaalde schriftelijk op de hoogte binnen vijf kalenderdagen gerekend vanaf de datum van opzegging c.q. indiening van het verzoek tot ontbinding van het dienstverband van Kandidaat bij de Rechtbank, sector kanton, dan wel datum van het ondertekenen van een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden, onder opgave van de oorzaak van het stoppen of niet naar behoren functioneren van de Kandidaat.

8.3     Na ommekomst van de termijn als in artikel 8.2 bepaald, vervalt het recht van Opdrachtgever op de in artikel 8.1 genoemde coulanceregeling. De bewijslast ter zake van het binnen de gestelde termijn schriftelijk informeren van Opdrachtnemer rust op Opdrachtgever.

8.4     Indien de situatie als in artikellid 8.1 zich voordoet, geeft dit Opdrachtgever geen recht op opschorting van enige betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst. Evenmin komt Opdrachtgever in dat geval een beroep op verrekening toe.

 

 

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens / Gegevensbescherming

9.1     Ten behoeve van dit artikel, hebben de met een hoofdletter geschreven termen de betekenis zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

9.2     De Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens van Kandidaten op de wijze zoals uiteengezet in het privacy statement van de Opdrachtnemer. Aangezien de Opdrachtnemer dergelijke Persoonsgegevens mag delen met de Opdrachtgever bij het uitvoeren van diensten, komen de partijen overeen dat de Opdrachtgever zich zal houden aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de AVG, en aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit Artikel 9.

9.3     De Opdrachtgever erkent dat deze na ontvangst van Persoonsgegevens (gezamenlijk) Verwerkingsverantwoordelijke van die Persoonsgegevens wordt, aangezien de Opdrachtgever vanaf dat moment (gezamenlijk) het doel en de middelen bepaalt voor de Verwerking van die Persoonsgegevens.

9.4     De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de personen die het toestaat om de Persoonsgegevens te Verwerken, gebonden zijn aan geheimhouding daarvan.

9.5     De Opdrachtgever dient alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, voor zover deze redelijkerwijs van de Opdrachtgever mogen worden verwacht, om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verlies van integriteit of tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking; en zorgt ervoor dat deze maatregelen voldoen aan alle vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief maar niet beperkt tot clausule 32 van de AVG.

9.6     Indien de Opdrachtgever onderaannemers bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt, zal de Opdrachtgever de verplichtingen inzake gegevensbescherming zoals uiteengezet in dit Artikel 9 opleggen aan die onderaannemers. Een lijst met onderaannemers van de Opdrachtgever kan op verzoek van de Opdrachtnemer worden verkregen.

9.7     De Opdrachtgever zal redelijkerwijs alle hulp bieden aan de Opdrachtnemer zodat de Opdrachtnemer kan voldoen aan zijn verplichtingen om te reageren op verzoeken van Betrokkenen om hun rechten uit te oefenen onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

9.8     De Opdrachtgever zal redelijkerwijs alle hulp bieden aan de Opdrachtnemer zodat de Opdrachtgever kan voldoen aan zijn verplichtingen krachtens artikelen 32 tot en met 36 van de AVG, rekening houdende met de aard van de Verwerking en de informatie die de Opdrachtgever ter beschikking heeft.

9.9     Indien de Opdrachtgever een inbreuk op de beveiliging ontdekt die een nadelige invloed kan hebben op de bescherming van Persoonsgegevens zoals ontvangen door de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer, en welke zijn Verwerkt door de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer -voor zover wettelijk toegestaan- zo snel mogelijk daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen met elkaar samenwerken bij het onderzoek naar het (vermoede) Datalek. In het geval van een Datalek binnen diens organisatie, is de Opdrachtgever – voor zover noodzakelijk- verantwoordelijk voor het melden hiervan aan de relevante autoriteiten en de Betrokkenen.

9.10   De Opdrachtgever zal -voor zover dit mogelijk en redelijk is- aan de Opdrachtnemer alle informatie verstrekken die noodzakelijk is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden van dit Artikel 9. Opdrachtgever zal -voor zover mogelijk en redelijk- meewerken aan eventuele audits, uitgevoerd door de Opdrachtnemer of een door de Opdrachtnemer aangewezen auditor.

 

 

 

Artikel 10 – Voortdurende verplichtingen

10.1   Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: bepalingen aangaande aansprakelijkheid, de geheimhoudings-verplichting en het concurrentie – en relatiebeding.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

11.1   Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de Overeenkomst een internationaal karakter draagt.

11.2   Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Den Haag.

11.3   Afgezien van hetgeen in artikel 11 lid 1 en 2 van deze algemene leveringsvoorwaarden is bepaald, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om Opdrachtgever (of de Kandidaat) te dagen voor de bevoegde rechterlijke instantie van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever (of de Kandidaat).

11.4   Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 november 2020.

 

Deze Aanvullende Voorwaarden Rots zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 77196805.