ROTS | We Rock HR > Privacy verklaring

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7-6-2018.

 Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

R.O.T.S. van Leeuwen respecteert de privacy van al haar klanten en van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. In dit Statement wordt u geïnformeerd over de maatregelen die binnen R.O.T.S. zijn genomen om uw privacy te waarborgen. Uw gegevens zullen door ons nooit zonder nadrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

R.O.T.S. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De aard van onze dienstverlening brengt met zich mee dat wij veel persoonsgegevens verwerken zoals NAW gegevens, verzuimgegevens, salarisgegevens, ID bewijzen en arbeidsovereenkomsten. Wij verwerken deze gegevens alleen als er sprake is van een opdracht of toestemming van betrokkenen. Bovendien verwerkt R.O.T.S. persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

R.O.T.S. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Voor het uitvoeren van onze dienstverlening
– Verzenden van onze nieuwsbrieven en uitnodigingen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om onze dienstverlening verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren
– Om de overeenkomsten met klanten en/of partners financieel en administratief te kunnen     afhandelen
– R.O.T.S. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

R.O.T.S. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bovendien houden wij ons aan de wettelijke voorgeschreven bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

R.O.T.S. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R.O.T.S. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. R.O.T.S. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden waar geen verwerkersovereenkomst mee is afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.O.T.S. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze privacy functionaris via rebecca@rotsvanleeuwen.nl 

R.O.T.S. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

R.O.T.S. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze privacy functionaris (zie hierboven).